DOP - Hoofdstuk 5

Bijlage 1


Aandachtspunten

Met betrekking tot de realisatie van deze visie zijn er een aantal aandachtspunten:

Overleg gemeenten: Het overleg en de afstemming tussen de Gemeente Venray en Gemeente Boxmeer heeft blijvende aandacht nodig. De dorpen zijn op elkaar aangewezen en vormen samen één gemeenschap. Dit betekent dat de beide gemeentes niet slechts de verantwoordelijkheid voor een stukje van die gemeenschap kunnen nemen, maar samen voor het geheel moeten staan. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet. Toch is de afstemming tussen de beide gemeenten nog onvoldoende. De dorpsraad wil hierin graag een brugfunctie vervullen.

Dorpsraad: De Dorpsraad werkt enthousiast aan het welzijn van de gemeenschap. Zij kan haar rol alleen echt waarmaken als zij als vertegenwoordiger van de gemeenschap een serieuze gesprekspartner is voor de gemeentelijke overheden. Overleg en communicatie met hen is hierbij van wezenlijk belang. De Dorpsraad verricht door inzet van veel vrijwilligers veel werk voor de gemeenschap en neemt hierbij de gemeente werk uit handen. De ondersteuning op ambtelijk niveau door beide gemeenten en hun financiële bijdrage aan de dorpsraad dient dan ook zodanig te zijn dat zij goed kan blijven functioneren.

Woningbouw: Dankzij de inspanningen van de Dorpsraad is er de afgelopen jaren op dit terrein veel gerealiseerd. De woningbouw dient op korte en langere termijn gewaarborgd te zijn. Dit betekent dat er in beide dorpen jaarlijks bouwmogelijkheden zijn voor de inwoners. In Holthees zijn er de komende jaren voldoende mogelijkheden. In Smakt ontbreken deze. Ook voor Smakt moeten plannen worden ontwikkeld. De voorkeur gaat uit naar het afronden van de Rector Creemersstraat. Geurcirkels belemmeren nu nog de mogelijkheden voor woningbouw. Nieuwe technieken met betrekking tot het beheersen van de geurproblematiek dan wel bedrijfsverplaatsingen zijn mogelijke oplossingen om woningbouw in de Rector Creemersstraat mogelijk te maken. De woningbouw is gericht op de vraag uit de eigen gemeenschap. Echter ook mensen van buiten zijn welkom.

Er is specifiek aandacht voor starters, ouderen en gehandicapten zowel in aanbod als diversiteit. Het is wenselijk dat mogelijkheden komen om langgevel boerderijen te verbouwen tot meerdere woningen. In de omgeving zijn agrarische bedrijven gevestigd. De woningbouwplannen en bedrijfsuitbreidingen moeten zodanig worden ontwikkeld dat dit in harmonie met de omgeving kan gebeuren.

Vrijwilligers: Het vinden van voldoende vrijwilligers en ondersteunen van hen om het rijke gemeenschapsleven draaiende te houden is niet eenvoudig. Ondersteuning door opleiding en begeleiding is nodig evenals het zoeken naar slimme oplossingen zoals het bundelen van bestuurlijke functies en samenwerking met verenigingen in de gemeenschap en in de omliggende dorpen.

Zorg en welzijn: Op het terrein van zorg en welzijn zijn veel vormen van spontane en belangeloze (buren)hulp en wordt er door onze dorpsgenoten al veel gedaan. Het ondersteunen bij (het ontwikkelen van beleid voor) en de zorg voor en het welzijn van specifieke groepen, zoals jeugd, ouderen, zieken en gehandicapten is het nodig om dit structureel te borgen. Onderzocht moet worden welke voorzieningen nodig zijn om hier te kunnen blijven wonen. Nu zijn deze mensen aangewezen op voorzieningen buiten Smakt-Holthees.

In overleg met het management van het Zorghotel, onderzoeken wat zij kunnen bieden. Gedacht kan worden aan dagbesteding en zorg-op-maat-aan-huis voor bejaarden, zieken en gehandicapten.

Voor de leefbaarheid en het in stand houden van de gemeenschapszin is het behoud van de school van groot belang. Zonodig dient de school tot een brede school, inclusief peuterspeelzaal te worden omgebouwd.

Kinderopvang: Aan het beleidsvoornemen van de landelijke overheid om deze voorziening te koppelen aan de basisscholen dient prioriteit te worden gegeven. Deze voorziening moet ook openstaan voor 0 tot 4 jarigen en zich niet beperkt worden tot buitenschoolse opvang.

Verkeer: Knelpunten op het terrein van de verkeersveiligheid zijn de verkeersremmende maatregelen in de Gildestraat en de Kapelstraat onvoldoende.

Vanuit het oogpunt van veiligheid is wenselijk dat er langs de toegangswegen fiets- suggestiestroken, dan wel vrij liggende fietspaden zijn.

Openbaar vervoer: De openbaar vervoer voorzieningen zijn buurtbusjes met een beperkte dienstregeling (ma. t/m vr.) en de trein via station Vierlingsbeek (en eventueel Venray). Voor de bereikbaarheid van Smakt-Holthees is het belangrijk dat deze voorzieningen tenminste op het huidige niveau in stand worden gehouden.

Spoorlijn: de spoorlijn geeft geluidsoverlast. Het is noodzakelijk om in overleg met Prorail en Veolia te bespreken welke maatregelen er mogelijk en haalbaar zijn om de geluidsoverlast te beperken. Verder is het van belang om, vanwege de veiligheid, attent te zijn op het gebruik van de spoorlijn als noordzuid-verbinding voor goederenvervoer als het gaat om vervoer van o.a. gevaarlijke stoffen.. De vervoerder/NS/gemeente moeten, indien dit aan de orde is, de dorpsraad en het dorp over eventuele ontwikkelingen op dit terrein informeren.

Gemeenschapshuis:In de huidige situatie is een separaat gemeenschapshuis geen optie. Wel moet worden vastgesteld wat in dit verband de minimaal noodzakelijke basisvoorzieningen zijn.

Het in stand houden van de huidige horecavoorzieningen en een goede onderlinge samenwerking, alsmede samenwerking met de verenigingen is voor de leefbaarheid belangrijk. Daarom moeten we onderzoeken wat de gemeenten kunnen bijdragen wanneer een van deze gelegenheden onverhoopt zou wegvallen. Ten behoeve van de instandhouding van een gemeenschapsaccommodatie hebben zowel de Gemeente Venray als de Gemeente Boxmeer een inspanningsverplichting. Het gaat immers om voorzieningen voor de gemeenschap als geheel.

Gemeenschapsversterkende maatregelen: Speelgelegenheden voor kinderen moeten in mate voldoende aanwezig te zijn. Door in overleg te gaan met de jeugd proberen we te achterhalen waar in het dorp behoefte aan is. Maar tegelijkertijd ook de jeugd actief betrekken bij de realisatie van voorzieningen voor deze doelgroep.

Dit geldt ook voor de ouderen binnen onze gemeenschap. Eenvoudige voorzieningen kunnen zinvol zijn om de gemeenschapsband te versterken en mogelijkheid bieden om langer in het dorp te kunnen blijven wonen. De jeu de boules baan in Hothees is hoognodig aan uitbreiding toe.

Plein bij kerk: Het plein voor de kerk moet worden heringericht, zodat het een betere uitstraling heeft en voor evenementen geschikt wordt. Bij eventuele evenementen kan ook het park worden betrokken. Hierover gaat de dorpsraad in overleg met de eigenaren van deze locatie, nl. de kerk en het Zorghotel.

In overleg met de gemeente Venray bekijken wat er mogelijk is op deze particuliere grond. Daarnaast is natuurlijk de bereikbaarheid vanaf de openbare weg en voldoende parkeermogelijkheden een aandachtspunt voor het overleg met de gemeente en de eigenaren.

Groene entree dorpen: De entrees van de dorpen kan worden verfraaid, onder meer met bijzonder groen. Ook de groenstrook tussen de bruggen van beide dorpen kan worden verfraaid.

Toerisme en recreatie: De bossen richting Overloon en Geijsteren bieden volop mogelijkheden tot recreëren.

Een aansluiting op de Overloonse bossen door een loop/fietsbrug over de A73 achter de sportaccommodatie “bij de Loobeek” kan dit nog versterken. De wandelroute dient te worden aangesloten op die van naburige dorpen (Oostrum o.m.). Ook dient er in het in ontwikkeling zijnde gebied van de Molenbeek een wandelpad te komen.

Aanleg van een fietspad door de bossen tussen Smakt en Oostrum kan aansluiting geven op de Rosmolenweg in Oostrum, zodat er voor fietsers een verbinding ontstaat tussen de recreatiegebieden ten Noord-Westen van Holthees en die ten Zuiden van Smakt.

De ontwikkelingen rondom het Schaartven bieden extra mogelijkheden voor de plaatselijke horeca. Nu nog doen zich regelmatig onveilige situaties voor. Bezien dient te worden wat de verdere positieve impact kan zijn voor de gemeenschap.

PR: Om Smakt-Holthees blijvend op de kaart te zetten is het noodzakelijk om hier extra aandacht aan te besteden. Willen we ons onderscheiden, dan is het belangrijk dat we als dorp ons inspannen om Smakt-Holthees en omgeving te promoten. Het oprichten van een werkgroep PR is een mogelijkheid. Aan bijzondere activiteiten binnen de dorpen en van verenigingen moet via pers, internet e.d. aandacht te worden besteed.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0